1. Algemeen

  S.S.W.vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.S.W.vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (ook gekend als GDPR). Als S.S.W.vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  S.S.W.vzw
  Zetel: contacteer voor meer info 
  Emailadres:  [email protected]
  Voorzitter: Gert Denies

 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Je persoonsgegevens worden door S.S.W.vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van S.W.vzw (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiering door de overheid (wettelijke verplicht)
 3. Welke gegevens verwerken we?

  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 4. Wie verwerkt de gegevens?

  De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

  • Bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging
  • Sportfederaties: Handboogliga vzw, Kempen, Antwerpse Federatie
 5. Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,…);
  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het verzorgen van ledenadministratie;
  • Subsidieaanvraag

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv, in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 6. Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 7. Bewaartermijn

  S.S.W.vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. S.S.W.vzw verbind zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na laatste gebruik.

 8. Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens S.W.vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 9. Je rechten omtrent je gegevens

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

 10. Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 11. Wijziging privacyverklaring

  S.S.W.vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 03/09/2018.